Friday, October 16, 2009

萬物本自得

以下四句是在2004年從大安道場抄來的。一直貼在我家的冰箱上。紙頭都變黃了。。
………………………………………………………………………………
本我與無我,原是同一佛。
天地日月星,萬物盡得生。
陰陽合為一,五行方為用。
無生也無滅,禪道藏其中。
…………………………………………………………………………………
萬物本來自得,各有所需,各有所歸,各有其道。

一切并非無常。

Monday, October 12, 2009

靈性的修行

第一個四年,我沉迷在『身』的修行,關注於各個關竅,各路氣脈,每天都好快樂,炁也都越來越強,與各個同修都有一定的,經由炁的一種相通與感受。我的『心』,也因此越來越清明。

第二個四年,幾乎都在真心與假心中掙扎,『離一切相』與佛相印,是我的功課。真正體悟到,要『印完全心』,就得『離一切相』。

最近,總算進入了『靈性的修行』。想起來在2007年的時候,與師父報告說,我想寫一本書叫『印心』的時候,師父問了我三次,那『靈』呢?從那時開始,我就停止的我的書,而開始參師父的暗示。總算最近體悟到了,我們這一脈的精華,就在『靈修』。那是其他門派所沒有的。修身與修心之上,就是修靈,也是最重要的。

佛家的十法界,業報,因果論,都逐漸的有了更深的體驗。

感恩